Scholten Accountants

ondernemend in balans

Voor DGA’s

Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017
Een DGA kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds of verzekeraar. Een DGA kan dat echter ook in eigen beheer (bij zijn eigen bv). Als de Eerste Kamer straks instemt met de plannen, is het vanaf 2017 echter niet meer mogelijk om als DGA fiscaal vriendelijk pensioen in eigen beheer op te bouwen. Bouwt u nu nog pensioen in eigen beheer op, zorg dan dat u in 2017 niet voor een onaangename fiscale verrassing komt te staan en onderneem vóór 1 april 2017 de volgende acties:

  • Premievrij maken van het pensioen in eigen beheer; Laat de AvA (algemene vergadering van aandeelhouders) dit besluit nemen en legt dit tijdig in notulen vast.
  • Leg in de pensioenbrief waarin de pensioenafspraken met uw BV zijn vastgelegd, het stopzetten van de opbouw van het eigenbeheerpensioen vast.
  • Pas, ingeval van een extern verzekerd nabestaandenpensioen, de pensioenbrief aan. Vastgelegd moet worden dat de aanspraak op het nabestaandenpensioen ongewijzigd doorloopt bij de externe verzekeraar.
  • Pas ook een eventuele risicodekking ter afdekking van het overlijdensrisico aan.

Deze acties zijn noodzakelijk om te voorkomen dat uw pensioenaanspraak niet meer wordt gezien als pensioen. In dat geval wacht u namelijk een forse afrekening. U bent dan loonheffing verschuldigd van maximaal 52% over de commerciële waarde van het opgebouwde pensioen – die is aanzienlijk hoger dan de waarde van de pensioenaanspraak op de fiscale balans van de bv – en u betaalt 20% revisierente. Onderneem de acties daarom voor 1 april 2017.

Win advies in over uw mogelijkheden met uw pensioen in eigen beheer

  • Fiscaal geruisloos afstempelen naar fiscale waarde gevolgd door afkoop met een korting en zonder revisierente.
  • Fiscaal geruisloos afstempelen naar fiscale waarde gevolgd door omzetting in een oudedagsverplichting (OV).
  • Het bevriezen van het bestaande pensioen in eigen beheer.

Afkopen kan in 2017, 2018 en 2019. De korting wordt echter elk jaar lager: van 34,5% in 2017, naar 25% in 2018, tot 19,5% in 2019. De korting wordt toegepast op de fiscale waarde per 31 december 2015. Koopt u af in 2017, dan bent u derhalve loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale balanswaarde per 31 december 2015. Het verschil tussen de fiscale waarde per afkoopdatum en per 31 december 2015 wordt voor 100% belast. Het jaar van afkoop is niet van invloed op de revisierente: zowel bij afkoop in 2017, als 2018, als 2019 bent u geen revisierente verschuldigd.

Ook omzetten in een oudedagsverplichting kan in de jaren 2017, 2018 en 2019. Zet u om in een oudedagsverplichting en wilt u alsnog afkopen? Dan is dit in de jaren tot en met 2019 nog mogelijk met de korting en zonder revisierente.

Tip
Welke keuze u moet maken is niet eenvoudig te bepalen. Ook is niet elke keuze altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat liquide middelen voor afrekening met de Belastingdienst ontbreken of omdat de instemming van een ex-partner nodig is. Overleg met ons over uw mogelijkheden en de voor- en nadelen van de mogelijke keuzes in uw persoonlijke situatie.

Gebruikelijk loon dga’s in 2017
Vanaf 1 januari 2017 hoeft het belastbare loon van directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van innovatieve start-ups voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling niet op een hoger bedrag worden gesteld dan het wettelijke minimumloon (2016: circa € 20.000).
Ze mogen zich de eerste 3 jaar een minimumloon geven. Het achterliggende doel hiervan is om Start-ups zodoende de gelegenheid te geven om te blijven investeren in technologische vernieuwingen, waardoor ze gemakkelijker kunnen doorgroeien tot een stabiele onderneming

Voor andere dga’s wordt het belastbare loon in beginsel ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:
– 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
– het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van hetzelfde bedrijf of van met het bedrijf
verbonden bedrijven
– € 45.000

Heeft u een fiscale vraag? Mail deze dan door naar info@scholten.ac